Tilmelding - Breathwork, Cacao Ceremony & Active Meditation

Tirsdag d. 4. juni 18:00-22:00
Underviser: Cecilie Rude & Lotus Ananda
Sted: Holistisk Center Aarhus, Mejlgade 95, 3. sal, Aarhus C
Medlemspris: 200,-
Normalpris: 320,-
Tilmeld (medlem) Tilmeld (ikke-medlem)
STATUS: FÅ BILLETTER - SKYND DIG
Vi lukker for billetsalget om 11 dage og 22 timer

ⓘ Info om arrangementet


Tirsdag d. 4 juni mødes vi igen omkring den rituelle Cacao Ceremony, efterfulgt af Osho’s Active Meditation samt Breathwork.

Gennem bevægelse, lyde og åndedræt slipper vi kroppen fri til at kunne lade livskraften gennemstrømme alle vores celler. Men først efter at have indtaget den rå Cacao fra Bali i et ældgammelt ritual fra Latinamerikas stammer og urfolk.

Dørene åbner kl. 17.40 og lukker kl. 18.00, så vi uforstyrret kan gå i gang med Cacao Ceremonien. I løbet af de 4 timer sørger vi for at komme så meget i dybden som vi kan gennem aktiv bevægelig meditation og Breathwork, der kobler frontallapperne af, så vi kan slippe hæmninger og kontrol noget mere. Vi afrunder med en integration og afspænding, hvor vi kan mærke effekten af dagens intense rejse.

HVAD ER BREATHWORK
I Breathwork bruger du en dyb, cirkulær og bevidst vejrtrækning over længere tid. Denne vejrtrækning hjælper dig med at komme ned i kroppen, hvor du får mulighed for at mærke efter, og forløse følelser der sidder fastlåst i kroppen.

HVORDAN FOREGÅR DET
Vi begynder med at forklare lidt omkring Breathwork, hvordan det fungerer, og hvad man kan komme til at opleve. Efterfølgende vil du liggende blive guidet og støttet igennem processen. Udover at blive guidet mundtligt, vil der også være forskellige elementer, der kan bruges til at hjælpe processen. Der vil blive spillet højt musik, anvendt forskellige instrumenter og dufte. Afslutningsvis vil der være mulighed for at dele oplevelsen med de andre i gruppen, hvis det føles rigtigt, og ellers vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Sessionen kan følelsesmæssigt være en intens oplevelse, hvis der er nogle traumer som krop og sind ikke har fået bearbejdet. På den anden side kan det også være en meditativ og afslappende oplevelse. Hver eneste Breathwork session er forskellig, og det er kun dig, der bestemmer, hvor dybt du vil gå.

HVAD KAN BREATHWORK HJÆLPE MED

- Forløse traumer og fastlåste følelser i kroppen
- Fysisk og psykisk healing
- Finde en større, indre ro
- Forløse mentale blokader
- Forhøje din kreativitet
- Hjælpe mod depression
- Mindske kroniske smerter
- Opleve selvkærlighed, tilgivelse og accept

HVEM KAN DELTAGE I EN BREATHWORK SESSION
Sessionen er for alle, som er interesseret i at blive mere bevidste omkring sig selv. Det kan være inden for personlig udvikling, healing, spirituel åbning, fysisk eller psykisk velvære.

HVEM ER BREATWORK SESSIONEN IKKE TILEGNET
Personer, der er gravide, har bipolar lidelse, hjerte-kar problemer, epilepsi, forhøjet blodtryk, indtager stærk medicin eller er nyopereret.

HVAD SKAL DU MEDBRINGE
Løst sidende tøj, der er varmt og behageligt at have på og som du kan trække vejret godt i. Medbring noget at skrive eller tegne på.

Spis let op til sessionen og indtag helst ikke mad indtil to timer før.

TILMELDING & PRIS
Tilmelding via linket her SAMT betaling på mobile pay.

Pris medlemmer af Holistisk Center: 200kr
Pris for ikke medlemmer: 320 kr.
Du kan overføre penge via:
MobilePay: 90 35 71
Reg nr: 5073 konto nr: 0002131086
Begrænset antal pladser!
Billetten er ikke refunderbar, men kan videresælges

Medbring også jeres egen vandflaske
OBS: Beregn ekstra tid til parkering i området.

Vel mødt

Kærligste hilsner
Cecilie Rude og Lotus Ananda

-----------------------------------------
English:

BREATHWORK, CACAO CEREMONY & ACTIVE MEDITATION

The 4th of June we will through movement, sounds and breath,elease the body freely to allow the life force to flow through all our cells. But only after taking the raw Cacao from Bali in an ancient ritual of Latin American tribes and indigenous people.

You can arrive from 17.40, as we close the doors before 18, so we can begin the Cacao ceremony undisturbed. During the 4 hour span, we make sure to get as much in depth as we can through active moving meditation and Breathwork, which disconnect the frontal lips so that we can release inhibitions and control some more. We round off with a long integration part where we can feel the effect of today's intense journey.


WHAT IS BREATHWORK
In Breathwork you use a deep, circular and conscious breathing over a longer period of time. This breathing helps you get into the body where you get the opportunity to notice, and release feelings that are stuck in the body.

HOW DOES IT TAKE PLACE
We begin by explaining a little about Breathwork, how it works, and what you can experience. Subsequently, you will be guided and supported by the process. Besides being guided vocal, there will also be various elements that can be used to help the process. High music, various instruments and scents will be played. At the end, there will be the opportunity to share the experience with the others in the group if it feels right, and otherwise there will be the opportunity to ask questions.

The session can emotionally be an intense experience if there are traumas that your body and mind have not been processed. On the other hand, it can also be a meditative and relaxing experience. Every Breathwork session is different and only you decide how deep you want to go.

WHAT CAN BREATHWORK HELP WITH
- Relieve trauma and stuck emotions in the body
- Physical and mental healing
- Find a bigger, inner peace
- Release mental blockades
- Increase your creativity
- Help against depression
- Reduce chronic pain
- Experience self-love, forgiveness and acceptance

WHO CAN PARTICIPATE IN A BREATHWORK SESSION
The session is for anyone who is interested in becoming more aware of themselves. It can be within personal development, healing, spiritual opening, physical or mental well-being.

WHO IS THE BREATWORK SESSION NOT GOOD FOR
People who are pregnant, have bipolar disorder, cardiovascular problems, epilepsy, high blood pressure, on strong medication or had a surgery recently.

WHAT SHOULD YOU BRING
Loose clothing that is warm and comfortable to wear and you can breathe easily in. Bring something to write or draw on.
Eat lightly for the session and preferably do not take food until two hours before.

REGISTRATION & PRICE
Registration happens here through this link along with mobile pay


Price members of Holistisk Center: 200kr
Price non-members: 320 kr.
MobilePay: 90 35 71 (business number).
Reg nr: 5073 konto nr: 0002131086
The ticket is non-refundable but can be resold
Limited tickets!

Also bring your own water bottle
NOTE: Calculate extra time for parking in the area.

See you

Best regards
Cecilie Rude and Lotus Ananda